உங்கள் தட்டச்சு திறனை சோதிக்கவும் 🧑‍💻

रीस्तार्ट
  சர்யான கண்கோல் பரில் விடுமை
  சர்யான கிஸ்ட்ரொக்ஸ்ட் சர்யான வார்த்தைகள்
  தவறாட கிஸ்ட்ரொக்ஸ்ட் தவறாட வார்த்தைகள்
  சில வார்த்தைகள் வேண்டுமென்றே தவறாக எழுதப்பட்டுள்ளன என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். இதுதான் உண்மையான உலகம் காட்சிகளை உருவகப்படுத்த.
  01:00

  தெளிவான வரலாறு

  வழங்கியவர்கள்
  STLRAxis